About us


Visie Levende Talen Engels

Het sectiebestuur Engels van Levende Talen (hierna het SBE) behartigt de belangen van haar leden, namelijk docenten Engels in het po, vo, mbo, hbo en wo. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het Engelse taallandschap in Nederland. 

Door actuele ontwikkelingen te vertalen naar een professionaliseringsaanbod wil het bestuur ervoor zorgen dat haar leden goed toegerust zijn en blijven voor hun eigen praktijk. Het bestuur wil er daarmee voor zorgen dat er uitgewisseld wordt tussen scholen en tussen type onderwijs opdat alle docenten Engels bewust zijn van waar hun leerlingen of studenten vandaan komen en/of mogelijk naartoe zullen gaan om beter hierop in te kunnen spelen.

Het SBE zorgt ervoor dat er via social media kanalen en mailings informatie over het onderwijs in binnen- en buitenland, congressen, onderzoek en meet-ups wordt gedeeld met haar leden. Daarnaast is het van belang dat de leden van de sectie Engels van Levende Talen ook actief participeren en hun eigen ervaringen, good practices en informatie delen.

Daarnaast vindt Levende Talen het belangrijk om als vakorganisatie een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in het talenonderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk)groepen en aan overleg met anderen.

Pijlers van de sectie Engels

1. Bevordering van de studie van de Engelse taal en het onderwijs daarin;

2. Behartigen van de belangen van leraren in de Engelse taal;

3. Organiseren van nascholingscursussen en congressen voor leraren in de Engelse taal;

4. Verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Samenstelling bestuur van Levende Talen sectie Engels

Andrea Lutz, Voorzitter – Docent Engels // Albeda O&K // Federatie van de Onderwijsvakverenigingen FvOv

Na 16 jaar met passie te hebben lesgegeven in het mbo zet ik mijn werk nu voort als kwaliteitsmedewerker en auditor bij het Albeda en als beleidsmedewerker onderwijszaken bij de FvOv. Daarnaast doceer ik Engels aan volwassenen die om verschillende redenen een taaltraining volgen.

 • Docent Engels
 • Voorzitter LTE
 • Beleidsmedewerker onderwijszaken
 • Auditor en kwaliteitsmedewerker
 • Bij LTE o.a. verantwoordelijk voor interne- en externe contacten

 

Amy Klipp, vice-voorzitter – Hogeschool Leiden – docent Engels

Sinds mijn emigratie vanuit de VS in 1994, ben ik in verschillende hoedanigheden als leerkracht werkzaam in het Nederlands onderwijs. In 2004 werd ik Early Bird leerkracht, en in 2014 ben ik begonnen als docent Engels op de pabo te Leiden. Ik ben sinds 2017 lid van het sectiebestuur Engels van Levende Talen. Ik breek graag een lans voor meertaligheid in het p.o. en wil daarom het contact tussen Levende Talen en het p.o. versterken. Mijn persoonlijke insteek in het onderwijs is een van samenwerking: alleen kom je er snel, maar samen kom je verder!

 • Vakgroepvoorzitter en docent Engels Hogeschool Leiden
 • Stuurgroepslid VEDOCEP
 • Contact met het p.o en de lerarenopleidingen voor de sectie 
 • Meertaligheid in het p.o. voor de sectie

 

Daniel Gibb, Penningmeester – HAN Academie, Nijmegen – lerarenopleider

 • Docentenopleider Engels Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Lid Kascommissie Levende Talen
 • IATEFL Associate

Marleen Spierings, Secretaris – Rijnlands Lyceum Engels VO // SLO

Bij Levende Talen ben ik namens het sectiebestuur Engels en mijn school, het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, onderdeel van het SLO Kerndoelen Team MVT voor de vakvernieuwing. Graag help ik mee om mogelijkheden organiseren voor het werkveld van talendocenten, zoals inspraak en vernieuwing. Dat vind ik belangrijk voor de kwaliteit van ons vak als talendocent. Daarnaast zet ik mij in voor alles wat te maken heeft met doorlopende leerlijnen vanuit het PO, nieuwe werkvormen en vakinhoud, toetsing en examinering Engels VO – Havo/Vwo en TTO/IB. Ik ben een verbinder, vernieuwer en versteviger. Ik ben docente Engels en werk alweer 29 jaar in het Voortgezet Onderwijs. In Sheffield heb ik gewoond en gestudeerd na mijn middelbare school. Daarna heb ik Frans en Engels gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de ICLON Lerarenopleiding voor eerstegraads docent in beide talen gedaan. Als docent ben ik bovenal blijven genieten van het lesgeven in de klas door dagelijks contact met fantastische en uitdagende pubers. Door de leerlingen blijf ik mezelf ontwikkelen. Zo ben ik de opleiding Master Special Educational Needs gaan doen, want ik had veel vragen. Ook heb ik de Postdoc Coördinator Internationalisering gedaan destijds bij Henk Oonk. Vanuit Nuffic ben ik CLIL-coach, eTwinning Ambassadeur, iEarn ambassadeur. Ook ben ik ELOS-coördinator (geweest) om de competentie Europese en Internationale Oriëntatie, wat nu wereldburgerschap heet, te vertalen in praktische ervaringen voor leerlingen. Nu doe ik de opleiding tot ECHA-specialist aan de Radboud Universiteit. Het is mooi om te innoveren vanuit formatief handelen en evalueren met een focus op kritische informatievaardigheden, mediawijsheid, fictie en non-fictieteksten, conceptueel en contextueel werken, wereldburgerschap. Momenteel zet ik mij efficiënt in voor de vernieuwing van het nationale leerplan Moderne Vreemde Talen. Ik zet me graag actief in voor de kwaliteit van het onderwijs, samen met de collega’s in het veld. Ik blijf graag goed op de hoogte van nationale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en wetenschap, als fulltime en blij docent binnen ons prachtige vakgebied: English.

Monica Sienders, bestuurslid Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleider; Open Schoolgemeenschap Bijlmer, docent Engels

 • Docent Engels VO
 • Lerarenopleider Hogeschool van Amsterdam, voorheen tevens UvA
 • Ontwikkelteamlid Engels/MVT Curriculum.nu
 • Meertaligheid in het VO voor de sectie
Janice Wierenga, bestuurslid – Basisschool De Marke – Teamleider
 • Teamleider groep 3, 4 en 5 in Amersfoort
 • Ontwikkelteamlid Engels/mvt (tot oktober 2019) bij Curriculum.nu
 • Internationalisering in het PO (toolkit voor schoolbesturen ontwikkeld)
 • Vroeger: junior onderzoeker pilot tpo

Ellis Schutten; Alkwin Kollege docent Engels en coördinator Cambridge

Ik ben docente Engels sinds 2010 en werk sinds 2012 bij het Alkwin Kollege waar ik voornamelijk de bovenbouwklassen havo en vwo les geef. Ik heb Europese Studies aan de UvA gestudeerd, de tweedegraads lerarenopleiding aan de HvA gedaan en de eerstegraads lerarenopleiding aan de UvA. Binnen de sectie houd ik mij onder andere bezig met leesbevordering en ben coördinator van het Cambridge programma. Daarnaast ben ik ook lid geweest van het ontwikkelteam Engels/MVT Curriculum.nu. Momenteel ben ik aspirant-bestuurslid van Levende Talen. Ik denk dat het belangrijk is dat er een gemeenschappelijk platform is waar wij als docenten op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en elkaar kunnen vinden.

What do you want to do ?

New mail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *