Vedocep news

Symposium

Op donderdag 10 november 13u00 tot 17u00 vindt het volgende Vedocep symposium plaats op de Marnix Academie te Utrecht. Hieronder de agenda:

 

13.00 – 13.30     Ontvangst met koffie/thee; informatiemarkt

13.30 – 13.45    Opening door de voorzitter, agenda, mededelingen

13.45 – 14.30    Such Fun! Yvonne Scherphof geeft een presentatie over “Such Fun” en het bijzondere werk dat haar stagiaires verrichten in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch.

14.30 – 15.15    De APTIS-toets: (to be confirmed) De British Council geeft nadere uitleg over de APTIS-toets. Het betreft hier een spreekvaardigheidstoets Engels die op de computer kan worden gemaakt. Deze toets zou mogelijk zeer binnenkort een verplichte toets op de Pabo kunnen worden.

15.15 – 15.45    Pauze/informatiemarkt

15.45 – 16.30      Speak Up! Mieke van Berkel presenteert het door haar ontwikkelde Speak UP! CLIL speaking activities for primary school teachers (to be). In een half uur per college werken studenten op een CLIL-wijze aan hun Engelse spreekvaardigheid op het gebied van Classroom English. De lesopzet is simpel, maar effectief en voor de studenten “close to home” door de input van Engelse videoclips over verschillende dagelijkse zaken die zich voordoen in een basisschool klas.

16.30 – 17.00      Rondvraag en afsluiting, vaststellen datum volgende studiedag

 

Aanmelding graag bij Mieke van Berkel: mieke.vanberkel@hu.nl.

 

 

 

Reactie Vedocep/Levende Talen op ‘Eindadvies’ Platform Onderwijs 2032

Op zaterdag 23 januari maakte het Platform Onderwijs 2032 haar definitieve advies bekend . Vedocep/Levende Talen reageert vanuit de vraag: wat betekenen de adviezen voor het vak Engels in het primair onderwijs (p.o.), voortgezet onderwijs (v.o.) en de lerarenopleidingen?

Positief of negatief?
Nieuw – en positief – is dat het Platform het vak Engels als één van de verplichte onderdelen van het kerncurriculum beschouwt (naast Nederlands, rekenvaardigheid, digitale geletterdheid en burgerschap), ook in het primair onderwijs: de positie van Engels als basisvak wordt hiermee aanzienlijk versterkt.

Het Platform adviseert voor de kernvakken een afgebakend, wettelijk verankerd kerncurriculum dat de doorlopende leerlijn versterkt, met aandacht voor differentiatie. Dit advies betekent een verbetering van de vier zeer vage kerndoelen voor het vak Engels voor de basisschool.

Het Platform beveelt aan om te investeren in de professionele ontwikkeling van leraren. Omdat uit meerdere onderzoeken blijkt dat 50 % van de leerkrachten nooit Engels op de pabo heeft gehad, terwijl het al een verplicht pabovak is vanaf 1986, biedt dit advies niet alleen veel mogelijkheden om leraren p.o. bij te scholen voor het kernvak Engels p.o. en om leraren v.o. beter voor te bereiden op de variatie aan niveaus Engels in het v.o. De basis hoort echter te worden gelegd op de lerarenopleidingen.

In principe zijn deze adviezen positief voor Engels in het p.o. Maar de Vedocep is ronduit teleurgesteld dat het Platform weliswaar vindt dat het aanbod van Engels geïntensiveerd dient te worden in het basisonderwijs maar dat ze daaraan niet het advies verbindt dat Engels een verplicht vak wordt vanaf groep 1 – zeker gezien het Barcelona-akkoord van 2002 waarin al de intentie is beschreven om binnen Europa op jonge leeftijd 2 vreemde talen te leren.

Wat staat er in het advies betreffende Engels (p.30/31)?
Aan de ene kant constateert het Platform wel dat goede communicatie van groot belang is in een internationale context en dat juist leerlingen van basisscholen die al vanaf de onderbouw Engels geven, communicatief vaardiger zijn. Ook noemt het Platform als resultaat van studies: ‘Leerlingen die vroeg Engels leren zijn positiever over het leren en gebruiken van een vreemde taal’.
Maar vervolgens adviseert zij dat de scholen zelf moeten bepalen wanneer ze met Engels beginnen en noemt zij nergens een argument om Engels niet verplicht te stellen vanaf groep 1.

Wat zijn de andere onderdelen van het advies betreffende Engels?
– Engels moet een duidelijkere positie krijgen op de basisschool;
– het wordt een kernvak binnen het domein ‘Taal en Cultuur);
– het aanbod moet worden geïntensiveerd;
– aansluiting met v.o. moet worden verbeterd door
– heldere doelen voor zowel einde p.o. als v.o.: herijking kerndoelen
– didactiek vvto: spelenderwijs, communicatie
Hoe is dit te interpreteren?
Om de zogenoemde intensiteit van Engels in het p.o. te kanaliseren, stelt het Platform voor om Engels een duidelijkere positie in het p.o. te geven, nl. als kernvak. Prima idee, maar de Vedocep ziet niet hoe je intensiteit kunt kanaliseren en het eindniveau kunt stroomlijnen als je vervolgens aan scholen de keuze van het startmoment laat.
We stellen dan ook dat met name het opstellen van heldere doelen waar iedere school aan moet voldoen, het belangrijkste advies is voor verbetering van de kwaliteit van Engels in het p.o. en wij raden daarbij met klem aan om de (gedifferentieerde) streefniveaus van de standaard vvto als richtlijn te nemen. Met deze eenduidige eindniveaus zal ook de aansluiting met het v.o. sterk kunnen worden verbeterd terwijl de standaard vvto ook recht doet aan de verschillende uitstroomniveaus van leerlingen naar vmbo, havo en vwo.
Het Platform stelt dat tegenwoordig leerlingen veel buiten de school leren (p.15) en noemt als ongewenst voorbeeld dat leerlingen in het eerste jaar van het v.o. vaak helemaal opnieuw moeten beginnen. (p.31). De Vedocep vindt dat het v.o. meer zal moeten doen aan differentiatie bij Engels en dat het onderwerp aansluiting op de Bachelor- en Masteropleidingen Engels aan de orde moet komen.

Conclusie
Wij vinden het een gemiste kans dat Engels (nu nog) niet vanaf groep 1 verplicht wordt. Het Platform vindt het van belang om vroeg met Engels te beginnen en noemt daarbij belangrijke elementen uit de vakdidactiek Engels vvto. Als de doelen en de daaraan gerelateerde leerlijn helder, toetsbaar en geconcretiseerd zijn, is het te verwachten dat veel scholen alsnog vanaf groep 1 starten om zeker de doelen te halen. Veel hangt dus af van die doelen en de wijze waarop ze worden geëvalueerd!

Marianne Bodde-Alderlieste namens Vedocep/Levende Talen

Bronnen:

1:‘Ons Onderwijs 2032. Eindadvies’, Platform Onderwijs 2032, januari 2016
2: https://www.epnuffic.nl/primair-onderwijs/talenonderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/vvto-engels