Bureau van het CvTE
Muntstraat 7 3512 ET  Utrecht Postbus 315 3500 AH  Utrecht Nederland
www.cvte.nl
Contactpersoon voor het werven via de sectie Engels van Levende Talen
Andrea Lutz
secretaris van de sectie Engels
06 28851147
secretaris.engels@levendetalen.nl
Onze referentie:
LTSECvTE

Geachte leden,

Per 1 augustus 2019ontstaat in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens(CvTE) de volgende vacature, die op voordracht van de VLTT ingevuld kan worden:

 • Lid vaststellingscommissie Engels havo-vwo (ca. 145 klokuren*)

Namens het CvTE verzoek ik u om een nieuw lid voor te dragen ter invulling van deze vacature.

Taakomschrijving:

 • beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
 • adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
 • meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
 • heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
 • kan goed werken in teamverband;
 • deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met

 • het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 • het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
 • het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het CvTE en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij     B. Weltens via tel: 030-2840700 of b.weltens@cvte.nl.

Leden van vaststellingscommissie blijven bij hun huidige werkgever in dienst en werken voor een deel van hun weektaak voor het CvTE. Voor de werkzaamheden in een vaststellingscommissie is een taakvergoeding beschikbaar.

Indien de werkzaamheden verricht kunnen worden binnen de aanstelling van de onderwijsinstelling, kan een lid voor circa 145 uur*) op jaarbasis vrijgesteld worden van werkzaamheden bij de onderwijsinstelling, waar hij/zij werkzaam is.

De uitvoering van de werkzaamheden binnen de aanstelling van de huidige werkgever heeft onze voorkeur. Mocht dit niet mogelijk zijn, kan een passende vergoeding aan het lid zelf worden uitbetaald.

Nadere inlichtingen over de benoeming kunt u inwinnen bij mw. S. Schoonheim,

tel: 030- 2306 060.

Wij zien uw voordracht graag voor 23 maart 2019 tegemoet. Wilt u bij uw voordracht tevens een beknopt curriculum vitae van de kandidaat voegen?

Indien er zich bij u geen geschikte kandidaten melden, meld dit dan vóór 1 maart 2019 bij ondergetekende. In dat geval kunnen wij nog alternatieve stappen ondernemen om in de vacature te voorzien.

Mede namens de clustermanagers van het CvTE, 

Met vriendelijke groet,

Pieter van der Bent

clustermanager maatschappijgerichte vakken vmbo