Actualisatie Engels Kerndoelen en Eindtermen 

We value your feedback.

Op 8 december 2023 organiseert Levende Talen voor Alle Talen een algemene Feedbacksessie op het Tussenproduct Eindtermen op de Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE in Utrecht. Wanneer u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, krijgt u vooraf het tussenproduct van de taal waarin u lesgeeft (met een aantal vragen) toegestuurd. Na afloop ontvangt een presentje: het waardevolle boek ‘Handboek Vreemde Talen Didactiek’ en een powerbank. Voor het inschrijven voor die dag, klik hier.

Op dinsdag 9 januari 2024, van 16:00 – 17:00 en donderdag 11 januari van 19:00 – 20:00 organiseert Levende Talen Engels online feedbackbijeenkomsten specifiek voor het vak Engels, waarin het mogelijk is jouw wensen en gedachten te delen. Na afloop ontvangt een presentje: het waardevolle boek ‘Handboek Vreemde Talen Didactiek’ en een powerbank. Voor het inschrijven op deze sessies en om op de hoogte te worden gehouden, klik hier.

Achtergrondinformatie

Al enige tijd is de SLO bezig met de vernieuwing van het curriculum voor de moderne vreemde talen. Deze actualisatie moderne vreemde talen gaat de komende jaren veel effect hebben op de leerlijn in scholen, de focus binnen de les en ook de wijze van toetsing. Hieronder een korte samenvatting van wat er al gebeurd is, en wat er nog komt.

Wat was de eerste stap?

In het najaar van 2022 heeft de SLO een concept karakteristiek opgesteld voor de vakken Nederlands, Duits en Frans. Deze karakteristiek probeert de essentie te vatten van het vak binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ook is er een concept raamwerk gevormd, waarin gepoogd is de verschillende dimensies van het vak opnieuw weer te geven. Hierbij zijn 3 hoofddomeinen geselecteerd:

Taalvaardigheid

Taalbewustzijn

Cultuurbewustzijn

Bij de karakteristieken en het raamwerk is gebruik gemaakt van de input uit curriculum.nu. Als belangrijk uitgangspunt wordt gehanteerd dat de drie hoofddomeinen geïntegreerd met elkaar worden aangeboden en getoetst, en dus niet als losstaande leerlijnen. 

Op deze karakteristiek en het conceptraamwerk (het eerste tussenproduct) is inmiddels feedback opgehaald, o.a. in tijdens het Levende Talen Congres in oktober 2023. 

Wat is er nu gaande?

Als vervolg is de vakvernieuwingscommissie (VVC) verder gegaan met het concretiseren van het raamwerk en de daaraan gekoppelde eindtermen. De tussenproducten zijn gepresenteerd en op het voorjaarscongres van Levende Talen en in online bijeenkomsten van Levende Talen Engels voor feedback uit het veld besproken in het voorjaar van 2023.

Begin 2023-2024 is het Team Kerndoelen gestart bij SLO met het formuleren van de kerndoelen voor PO en VO Onderbouw. De Teams Eindtermen en Kerndoelen werken samen in 2023-2024. Het Tussenproduct Eindtermen Engels wordt eind november opgeleverd. 

Belangrijk

Omdat de vernieuwing van de examenprogramma’s veel effect zal hebben op het onderwijs vindt de SLO het belangrijk dat er feedback wordt gegeven door mensen uit het werkveld – door docenten dus. Levende Talen Engels zal tussen december 2023-januari 2024 een online bijeenkomst organiseren om feedback op de meer uitgewerkte eindtermen op te halen vanuit de docenten Engels. Geef je dus hier op!

English Teachers: We value your feedback

Update of English Core Objectives and Final Exam Terms

For some time now, the SLO has been engaged in the renewal of the curriculum for modern foreign languages. This update in modern foreign languages will have a significant impact on the learning trajectory in schools, the focus within the lessons, and also the method of assessment in the coming years. Below is a brief summary of what has already happened and what is yet to come.

What was the first step?

In the autumn of 2022, the SLO developed a draft characteristic for the subjects of Dutch, German, and French. This characteristic aims to capture the essence of the subject within the Dutch secondary education. Additionally, a draft framework has been formed, attempting to represent the different dimensions of the subject. Three main domains have been selected:

Language Proficiency

Language Awareness

Cultural Awareness

The characteristics and the framework have incorporated inputs from curriculum.nu. An important premise is that the three main domains are offered and assessed in an integrated manner, rather than as separate learning trajectories.

What is happening now?

Following the first couple of interim products, the curriculum renewal committee has continued to concretise the framework and the associated final terms. The interim products have been presented and discussed for feedback from the field at the Levende Talen Spring and Autumn Congresses 2023 and in online meetings of Levende Talen English. Recently, the ‘Kerndoelen’ Team at SLO has begun formulating the core objectives for primary and lower secondary education. The Eindtermen en Kerndoelen Teams are collaborating in 2023-2024. Another product of Exam Terms for English will be delivered at the end of November 2023. We value your feedback.

Important

On December 8, 2023, Levende Talen for All Languages is organising a General Feedback Session on the Intermediate Product Exams (End Terms) at Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE in Utrecht. When you register for this event, you will receive the intermediate product of the language you teach in advance (along with a set of questions). After the session, you will receive a token of appreciation: the valuable book ‘Handbook of Foreign Language Didactics’ and a power bank. To sign up for the day, click here.

On Tuesday, January 9, 2024, from 16:00 to 17:00, and on Thursday, January 11, from 19:00 to 20:00, Levende Talen English is organising online feedback sessions specifically for the English subject, where you can share your desires and thoughts. After the session, you will receive a token of appreciation: the valuable book ‘Handbook of Foreign Language Didactics’ and a power bank. To register for these sessions and to stay informed, click here.